Členovia Rady seniorov mesta Žilina sa dňa 06.02.2017 stretli na zasadnutí, ktoré sa konalo v priestoroch Radnice mesta Žilina. Cieľom programu zasadnutia boli voľby komisií mandátovej, volebnej, návrhovej, voľba Rady seniorov mesta Žilina na 2. volebné obdobie a zároveň plánovanie činností na rok 2017. Pozvanie na zasadnutie Rady seniorov prijal primátor mesta Žilina Ing. Igor Choma, vedúca odboru sociálneho a bytového Mestského úradu v Žiline PhDr., Mgr. Slavomíra Brezovská a koordinátorky za Mestský úrad v Žiline Mgr. Miriam Číková a Anna Dugovičová.

Predsedníčka Rady seniorov pani Žideková poďakovala všetkým prítomným za aktívnu účasť a prizvala všetkých k úprimnej, objektívnej a otvorenej vzájomnej spolupráci s mestom pre skvalitnenie života seniorov v meste Žilina. Rada seniorov tu má byť pre všetkých seniorov, bez ohľadu na príslušnosť k akémukoľvek občianskemu združeniu alebo skupine.

Zápisnica a uznesenie +plán činnosti zo zasadnutia RS 06 02 2017