Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom zasadnutí dňa 18. septembra 2017 zobralo na vedomie Stanovisko mesta Žilina k „Správe o vykonaní prieskumu postupu mesta Žilina vo veci zabezpečovania ochrany a pomoci rodinám postihnutým požiarom“.

Mesto Žilina má za to, že neporušilo čl. 19 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky základné právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života  rodín požiarom zničeného bytového domu Bratislavská 505/54 a 505/56, Žilina.

Mesto Žilina má za to, že neporušilo základné právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, že poskytlo deťom a rodičom takú ochranu, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie základných životných podmienok podľa čl. 19 ods. 1, čl. 41 ods. 1 a ods. 5, čl. 39 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.

Mesto Žilina má za to, že v zmysle § 3 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poskytlo obyvateľom mesta  Bratislavská 505/54, 505/56, Žilina nevyhnutnú okamžitú pomoc v ich náhlej núdzi spôsobenej mimoriadnou udalosťou/požiarom, zabezpečilo prístrešie, stravu a inú materiálnu pomoc.

DokumentyProgramyMZ_20170913094708