V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
V zariadení pre seniorov sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne, šatstva a osobné vybavenie. Zariadenie pre seniorov utvára podmienky na úschovu cenných vecí, tiež zabezpečuje záujmovú činnosť.


ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŽILINA
Karpatská 6,8,9
010 08 Žilina
Zobraziť mapu…

Forma poskytovanej sociálnej služby: celoročný pobyt

Kontakt: Mgr. Tatiana Adamčíková
Tel. č.: +421 41 500 51 27, +421 41 525 25 54
e-mail: ddkarpatska8@vuczilina.sk
www: www.dsszsk.sk


HARMÓNIA – ZARIADENIE PRE SENIOROV, DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ÚTULOK
Ul. Republiky 22
010 01 Žilina
Zobraziť mapu…

Forma poskytovanej sociálnej služby: celoročný pobyt

Kontakt: Mgr. Viera Fuleková
Tel. č.: +421 41 562 21 27, +421 41 562 49 43
e-mail: ddzarep@vuczilina.sk
www: www.dsszsk.sk


DOM CHARITY SV. KAMILA
Framborská 6
010 01 Žilina
Zobraziť mapu…

Forma poskytovanej sociálnej služby: celoročný pobyt

Kontakt: Mgr. Katarína Mitková
Tel. č.: +421 41 500 25 72
e-mail: dchkamil.za@gmail.com
www: www.dcza.sk/charita


PENZIÓN EVA
Domov pomocnej ruky, n.o.
Na Bárek 686/9
010 01 Žilina – Trnové
Zobraziť mapu…

Forma poskytovanej sociálnej služby: celoročný pobyt

Kontakt: PhDr. Martin Vavruš
Tel. č.: +421 917 558 277
kancelária: +421 904 305 456
e-mail: domovpomocnejruky@gmail.com
www: www.dprza.sk


PENZIÓN IVANA
Domov pomocnej ruky, n.o.
Závodská cesta 4
010 01 Žilina
Zobraziť mapu…

Forma poskytovanej sociálnej služby: celoročný pobyt

Kontakt: PhDr. Martin Vavruš
Tel. č.: +421 917 558 277
kancelária: +421 904 305 456
e-mail: m.vavrus.dpr@gmail.com
www:  www.dprza.sk


ÚSMEV – ZARIADENIE PRE SENIOROV
Osiková 26
010 07 Žilina
Zobraziť mapu…

Forma poskytovanej sociálnej služby: celoročný pobyt

Kontakt: PhDr. Alena Lišková
Tel. č.: +421 918 438 554
e-mail: alena.liskova@zilina.sk
www: www.usmev.zilina.sk