V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, ak je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.
V zariadení podporovaného bývania sa okrem dohľadu poskytuje ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, utvárajú podmienky na prípravu stravy, vykonáva sa sociálna rehabilitácia.


AGENTÚRA PODPORNÝCH SLUŽIEB, N.O.
Predmestská č. 24
010 01 Žilina
Zobraziť mapu…

Forma poskytovanej sociálnej služby: pobytová

Kontakt: PhDr. Soňa Holúbková
Tel. č.: +421 41 500 69 42
e-mail: nkh@slovanet.sk
www: www.nkp.sk


DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA A ZARIADENIE NÚDZOVÉHO BÝVANIA
J. Kráľa č. 7
010 01 Žilina
Zobraziť mapu…

Forma poskytovanej sociálnej služby: pobytová

Kontakt: Mgr. Helena Harceková
Tel. č.: +421 41 564 01 30, +421 41 724 34 96, +421 41 723 49 93
e-mail: dsszakrala@vuczilina.sk
www: www.dsszsk.sk


HARMÓNIA – ZARIADENIE PRE SENIOROV, DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ÚTULOK
Ul. Hviezdoslavova č. 56
010 01 Žilina
Zobraziť mapu…

Forma poskytovanej sociálnej služby: pobytová

Kontakt: Mgr. Viera Fuleková
Tel. č.: +421 41 562 21 27; +421 41 562 49 43
e-mail: ddzarep@vuczilina.sk
www: www.dsszsk.sk