V zariadení núdzového bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, na ktorej je páchané násilie, fyzickej osobe, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi, osamelej tehotnej žene a rodičovi alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie (ide najmä o živelnú pohromu, požiar, ekologickú haváriu alebo priemyselnú haváriu), a fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek alebo ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá zabezpečené ubytovanie, alebo nemôže z vážnych dôvodov užívať bývanie. V zariadení núdzového bývania sa poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Zriadenie utvárajú podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne, šatstva a záujmovú činnosť.
Poskytovanie sociálnej služby v zariadení núdzového bývania súčasne viacerým fyzickým osobám možno, len ak je to vhodné a účelné vzhľadom na povahu nepriaznivej sociálnej situácie.


DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA A ZARIADENIE NÚDZOVÉHO BÝVANIA „LÚČ“
A. Gazdu 484
010 01 Žilina – Strážov
Zobraziť mapu…

Forma poskytovanej sociálnej služby: celoročný pobyt

Kontakt: Mgr. Helena Harceková
Tel. č.: +421 41 564 01 30, +421 41 724 34 96
e-mail: dsszakrala@vuczilina.sk
www: www.dsszsk.sk