V útulku sa poskytujú služby fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať. Útulok poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo a nevyhnutné ošatenie a obuv. Zároveň utvára podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, ako aj záujmovú činnosť.


HARMÓNIA – ZARIADENIE PRE SENIOROV, DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ÚTULOK
Ul. Hviezdoslavova č. 56
010 01 Žilina
Zobraziť mapu…

Forma poskytovanej sociálnej služby: pobytová

Kontakt: Mgr. Viera Fuleková
Tel. č.: +421 41 764 52 93
e-mail: ddzarep@vuczilina.sk
www: www.dsszsk.sk