Tlmočnícka služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe odkázanej na tlmočenie v posunkovej reči, ak je nepočujúca alebo má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť a jej komunikačným prostriedkom je posunková reč, artikulačné tlmočenie, ak je nepočujúca alebo má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť získanú po osvojení si reči alebo pred jej osvojením a neovláda formy komunikácie sluchovo postihnutých najmä posunkovú reč, posunkovanú slovenčinu alebo taktilné tlmočenie, ak je hluchoslepá a má vrodené alebo získané postihnutie dvoch zmyslových orgánov, ktoré pre komunikáciu so spoločnosťou vyžadujú špecifický komunikačný systém viazaný na stupeň straty sluchu a stupeň straty zraku. Tlmočníckou službou sa poskytuje tlmočenie v posunkovej reči, artikulačné tlmočenie alebo taktilné tlmočenie.
Tlmočnícku službu nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu v zmysle zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch ôna kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ani fyzickej osobe, ktorej sa v rámci opatrovateľskej služby poskytuje tlmočenie podľa prílohy č. 4 časti III písm. c) zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.


MARTA NOVÁKOVÁ
Na Sihoti 1157/11
026 01 Dolný Kubín
Zobraziť mapu…

Forma poskytovanej sociálnej služby: terénna – územný obvod Žilinského kraja

Kontakt: Marta Nováková
Tel. č.: +421 43 586 20 69, +421 907 126 904
e-mail: marta.novakova@centrum.sk


Mgr. JANA FILIPOVÁ
Karola Kmeťku 3149/6
010 08 Žilina

Zobraziť mapu…

Forma poskytovanej sociálnej služby: terénna – územný obvod Žilinského kraja

Kontakt: Mgr. Jana Filipová
Tel. č.: +421 908 436 721
e-mail: jaja.filipova@post.cz


Mgr. ESTER  SZTRANCSÍKOVÁ
Hečkova 2425/36
010 01 Žilina
Zobraziť mapu…

Forma poskytovanej sociálnej služby: terénna

Kontakt: Mgr. Ester Sztrancsíková
e-mail: ester_sztrancsik@yahoo.co.uk