V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS. V špecializovanom zariadení sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, vreckové a vecné dary v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba.
V špecializovanom zariadení sa zabezpečuje pracovná terapia, záujmová činnosť, tiež sú utvárané podmienky na vzdelávanie a úschovu cenných vecí.


ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE PRE OSOBY S AUTIZMOM
Do Stošky č. 8
010 04 Žilina – Bánová
Zobraziť mapu…

Forma poskytovanej sociálnej služby: ambulantná

Kontakt: PeadDr. Beáta Matušáková
Tel. č.: 0918 877 144
e-mail: dusana.barcikova@gmail.com
www: www.rca-za.sk

elokované pracovisko:
Ambra Pietra č. 13 (Malá Praha)
010 01 Žilina
Zobraziť mapu…

Poskytujeme rannú intervenciu deťom od 3 do 5 rokov.


HARMÓNIA – ZARIADENIE PRE SENIOROV, DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ÚTULOK
Ul. Republiky č. 22
010 01 Žilina
Zobraziť mapu…

Forma poskytovanej sociálnej služby: celoročný pobyt

Kontakt: Mgr. Viera Fuleková
Tel. č.: 041/56 22 127, 041/56 24 943
e-mail: ddzarep@vuczilina.sk
www: www.dsszsk.sk


ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŽILINA
Karpatská č. 8,9
010 08 Žilina
Zobraziť mapu…

Forma poskytovanej sociálnej služby: celoročný pobyt

Kontakt: Mgr. Tatiana Adamčíková
Tel. č.: 041/50 05 127, 041/52 52 554, 041/52 54 190
e-mail: ddkarpatska8@vuczilina.sk
www: www.dsszsk.sk