Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku. Pomôcka sa môže požičiavať na dohodnutý čas, najdlhšie do zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia, formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky v zmysle zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z iných zdrojov alebo do doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky.


CHARITATÍVNA SLUŽBA V RODINÁCH
Predmestská 12
010 01 Žilina
Zobraziť mapu…

Forma poskytovanej sociálnej služby: ambulantná

Kontakt: Mgr. Zuzana Žideková
Tel. č.: +421 41 724 65 47
e-mail: chsr.za@gmail.com
www: www.dcza.sk