Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa je terénna sociálna služba poskytovaná rodičovi dieťaťa alebo inej fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, ak nemôže zabezpečiť sama alebo s pomocou rodiny riadnu starostlivosť o dieťa a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


CENTRUM PRE RODINU V ŽILINE
Smreková 5
010 07 Žilina
Zobraziť mapu…

Forma poskytovanej sociálnej služby: terénna – územný obvod Žilinského kraja

Kontakt: Bc. Zdenka Lukáčiková
Tel. č.: +421 905 415 021
e-mail: cprza@nextra.sk
www: www.cprza.sk