Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.
Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách alebo podľa jednotlivých úkonov podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, ak sa poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.


MESTO ŽILINA
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina
Zobraziť mapu…

Forma poskytovanej sociálnej služby: terénna

Tel. č.: +421 41 70 63 404
e-mail: opatrovatelky@zilina.sk
www: www.zilina.sk


CHARITATÍVNA SLUŽBA V RODINÁCH
Predmestská 1722/12
010 01 Žilina
Zobraziť mapu…

Forma poskytovanej sociálnej služby: terénna

Kontakt: Mgr. Zuzana Žideková
Tel. č.: +421 41 724 65 47
e-mail: chsr.za@gmail.com
www: www.dcza.sk


Diana, n. o.
Červená 407/1
010 03 Žilina

Kontakt: RNDr. Janka Barteková
Tel. č.: +421 907 846 047
e-mail: bartekovaj@gmail.com


Adores, n. o.
Ľudovíta Fullu 1191/1
013 01 Žilina

Kontakt: Ing. Ján Bartek
Tel. č.: +421 911 501 379
e-mail: pm.bartek@gmail.com


Flexi opatrovateľstvo, o. z.
Osvety 265/59
010 04 Žilina

Kontakt: Ing. Zuzana Miková
Tel. č.: +421 910 907 908
e-mail: zuzana.mikova7@gmail.com


Jazmínka, n. o.
Hviezdoslavova 48
010 01 Žilina

Kontakt: Ing. Iveta Peřichová
Tel. č.: +421 905 859 098
e-mail: periveta@zoznam.sk


Diamant J&D, n. o.
U Čajkov 526
013 05 Belá

Konktakt: Bc. Elena Regulyová
Tel. č.: +421 907 853 966
e-mail: diamant.za@centrum.sk