V nocľahárni sa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať. V nocľahárni sa poskytuje ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania a sociálne poradenstvo, pričom utvára podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín.


DOM CHARITY SV. VINCENTA – NOCĽAHÁREŇ
Predmestská 12
01001 Žilina
Zobraziť mapu…

Forma poskytovanej sociálnej služby: pobytová

Kontakt: Mgr. Katarína Gregorová
Tel. č.: +421 41 72 46 547
e-mail: chsr.za@gmail.com
www: www.dcza.sk