V nízkoprahovom dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie. V nízkoprahovom dennom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, nevyhnutné ošatenie a obuv.

V nízkoprahovom dennom centre sa utvárajú podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny a záujmovú činnosť.


DOM CHARITY SV. VINCENTA – NÍZKOPRAHOVÉ DENNÉ CENTRUM
Predmestská 12
01001 Žilina
Zobraziť mapu…

Forma poskytovanej sociálnej služby: ambulantná

Kontakt: Mgr. Katarína Gregorová
Tel. č.: +421 41 72 44 795
e-mail: dchvincent.za@gmail.com
www: www.dcza.sk/charita