V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3. zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. V domove sociálnych služieb sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, vreckové a vecné dary v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba. V domove sociálnych služieb sa zabezpečuje pracovná terapia, záujmová činnosť, pričom sa utvárajú podmienky na vzdelávanie a úschovu cenných vecí.


DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB – ŽIVOT SPOLU
Do stošky 8
010 04 – Bánová
Zobraziť mapu…

Forma poskytovanej sociálnej služby: celoročný pobyt

Kontakt: PeadDr. Beáta Matušáková
Tel. č.: +421 918 877 144
e-mail: andrea.grencikova@centrum.sk
www: www.rca-za.sk


DOMOV DÔCHODCOV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE DOSPELÝCH – DOM SV. LAZARA
Moyzesova 38
010 01 Žilina
Zobraziť mapu…

Forma poskytovanej sociálnej služby: celoročný pobyt

Kontakt: MUDr. Karol Faban
Tel. č.: +421 41 72 33 225, +421 902 701 184
e-mail: sus.zilina@redcross.sk
www: www.redcross.sk


STRANÍK – DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE – prevádzka ženy
Teplička nad Váhom 335/25
010 03 Žilina
Zobraziť mapu…

Forma poskytovanej sociálnej služby: celoročný pobyt

Kontakt: Ing. Iveta Ďurišová
Tel. č.: +421 41 56 67 801 – 802, +421 918 622 860
e-mail: dssstranik.durisova@vuczilina.sk
www: www.dsszsk.sk


STRANÍK – DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE – prevádzka muži
Zástranie 41
010 03 Žilina
Zobraziť mapu…

Forma poskytovanej sociálnej služby: celoročný pobyt

Kontakt: Mgr. Jarmila Ondrášková
Tel. č.: +421 41 56 67 865, +421 917 824 606
e-mail: ondraskova.j@gmail.com
www: www.dsszsk.sk


ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŽILINA
Karpatská 6,8,9
010 08 Žilina
Zobraziť mapu…

Forma poskytovanej sociálnej služby: celoročný pobyt

Kontakt: Mgr. Tatiana Adamčíková
Tel. č.: +421 41 50 05 127, +421 41 52 52 554, +421 41 52 54 190
e-mail: ddkarpatska8@vuczilina.sk
www: www.dsszsk.sk


DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA A ZARIADENIE NÚDZOVÉHO BÝVANIA „LÚČ”
J. Kráľa 7
010 01 Žilina
Zobraziť mapu…

Forma poskytovanej sociálnej služby: celoročný pobyt

Kontakt: Mgr. Helena Harceková
Tel. č.: +421 41 56 40 130, +421 41 72 43 496, +421 41 72 34 993
e-mail: dsszakrala@vuczilina.sk
www: www.dsszsk.sk


HARMÓNIA – ZARIADENIE PRE SENIOROV, DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ÚTULOK
Republiky 22
010 01 Žilina
Zobraziť mapu…

Forma poskytovanej sociálnej služby: celoročný pobyt

Kontakt: Mgr. Viera Fuleková
Tel. č.: +421 41 56 22 127, +421 41 56 24 943
e-mail: ddzarep@vuczilina.sk
www: www.dsszsk.sk


DOM CHARITY SV. KAMILA
Framborská 6
010 01 Žilina
Zobraziť mapu…

Forma poskytovanej sociálnej služby: celoročný pobyt

Kontakt: Mgr. Katarína Mitková
Tel. č.: +421 41 50 02 572
e-mail: dchkamil.za@gmail.com
www: www.dcza.sk/charita


PENZIÓN EVA
Na Bárek 686/9
010 01 Žilina – Trnové
Zobraziť mapu…

Forma poskytovanej sociálnej služby: celoročný pobyt

Kontakt: Iveta Valíčková
Tel. č.: +421 911 565 223
e-mail: domovpomocnejruky@gmail.com
www: www.domovpomocnejruky.sk

PENZIÓN IVANA
Závodská cesta 4
010 01 Žilina

Forma poskytovanej sociálnej služby: celoročný pobyt

Kontakt: PhDr. Martin Vavruš
Tel. č.: + 421 917 558 277
kancelária: + 421 904 305 456