V domove na pol ceste sa poskytuje sociálna služba na určitý čas fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v zariadení alebo po skončení pobytu v zariadení v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov alebo po skončení starostlivosti v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z väzby. V domove na pol ceste sa poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovná terapia. Utvára podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne, šatstva a záujmovú činnosť. Sociálnu službu v domove na pol ceste možno poskytovať súčasne viacerým fyzickým osobám, len ak je to vhodné a účelné vzhľadom na povahu nepriaznivej sociálnej situácie.


HARMÓNIA – zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok
Hviezdoslavova 56
010 01 Žilina
Forma poskytovanej sociálnej služby: pobytová
Zobraziť mapu…

Kontakt: Mgr. Viera Fuleková
Tel. č.: +421 41 76 45 293
e-mail: ddzarep@vuczilina.sk
www: www.dsszsk.sk