V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. V dennom stacionári sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie. Denný stacionár zabezpečuje pracovnú terapiu a záujmovú činnosť.


DENNÝ STACIONÁR
Námestie J. Borodáča 1, 010 08 Žilina.

Forma poskytovanej sociálnej služby: ambulantná

Vedúca zariadenia sociálnych služieb – denný stacionár: 
Mgr. Adela Štaffenová
Tel. č.: +421 915 701 524
e-mail: stacionar.vlcince@gmail.com
https://www.socialne.zilina.sk/denny-stacionar/

 

DENNÝ STACIONÁR DOM CHARITY SV. KAMILA

Denný stacionár
Framborská 294/6
010 01 Žilina

Zobraziť mapu…

Forma poskytovanej sociálnej služby: ambulantná

Tel. č.: +421 41 500 25 72
e-mail: dchkamil.za@gmail.com
www: www.dcza.sk/charita