Tabuľka EON 2019

Tabuľka EON 2018

Tabuľka EON – 2017

Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bez právnej subjektivity k 01.01.2018

Zariadenie krízovej intervencie
Komunitné centrum, Bratislavská 8612, Žilina

  • posky­tuje prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov sociálne poradenstvo a  služby krízovej intervencie fyzickej osobe  v nepriaznivej sociálnej situácii – ohrozenej sociálnym vylúčením, obmedzením jej schopnosti sa spoločensky začleniť, samostatne riešiť svoje problémy z dôvodu pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby, v prirodzenom  sociálnom prostredí fyzickej osoby odkázanej na sociálnu službu krízovej intervencie  alebo v domácom prostredí na území mesta,
  • poskytuje pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
  • poskytuje pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia,
  • vykonáva preventívne aktivity, zabezpečuje záujmovú činnosť, vykonáva komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu.

Sociálne zariadenie poskytujúce podpornú sociálnu službu
Denné centrum,  Andreja Kmeťa 38, Žilina
Denné centrum,  Dedinská 1,  Žilina – Strážov
Denné centrum,  Námestie J. Borodáča 1, Žilina
Denné centrum,  Dlhá 1, Žilina – Bytčica
Denné centrum, Ovocinárska 33, Žilina – Trnové

  • poskytujú sociálnu službu počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom, vnučkou,
  • poskytujú sociálne poradenstvo, zabezpečujú záujmovú činnosť.

Jedáleň, Námestie J. Borodáča 1, Žilina
Jedáleň,  Lichardova 44,  Žilina 

  • poskytujú stravovanie fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie, alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek.

Zariadenia pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek
Denný stacionár, Námestie J. Borodáča 1, Žilina

  • poskytuje sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách.

Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku, Veľká okružná 82, Žilina
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku,  Puškinova 14, Žilina
Poskytovanie starostlivosti pre deti vo veku  od 1 roku veku do 3 rokov veku v záujme všestranného fyzického vývinu a psychického vývinu dieťaťa, poskytovanie starostlivosti primeranej veku dieťaťa,  zdravotnému stavu podľa  individuálnych  potrieb a schopností dieťaťa, s cieľom rozvíjať schopnosti dieťaťa, osobnosť dieťaťa, osvojovanie návykov a jeho socializáciu. V zariadení sa poskytujú bežné úkony starostlivosti, stravovanie, výchova.

Register sociálnych služieb obsahuje zoznam sociálnych služieb a poskytovateľov v zmysle 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., ďalej len „zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov“ uverejnený na stránke MPSVaR SR v centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb:


SOCIÁLNE SLUŽBY, KTORÉ NIE SÚ ZASTÚPENÉ V MESTE ŽILINA…

Integračné centrum
V integračnom centre sa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb alebo ktorá je ohrozená sociálnym vylúčením, poskytuje sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, pričom sa utvárajú podmienky na pracovnú terapiu a záujmovú činnosť.

Krízová pomoc prostredníctvom telekomunikačných technológií
Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je v krízovej sociálnej situácii alebo v inej obtiažnej životnej situácii, ktorú nemôže riešiť vlastnými silami a zabezpečuje sa najmä poskytnutím sociálneho poradenstva. Za telekomunikačné technológie sa považuje najmä telefón, fax, internet.

Pomoci pri výkone opatrovníckych práv a povinností
Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností je sociálna služba poskytovaná opatrovníkovi, fyzickej osobe, ktorá má záujem vykonávať funkciu opatrovníka a fyzickej osobe, ktorá si sama nedokáže uplatňovať a chrániť práva a právom chránené záujmy. Za pomoc sa považuje zastupovanie fyzickej osoby v konaní o pozbavení, obmedzení alebo vrátení spôsobilosti na právne úkony, súčinnosť pri spisovaní uvedených návrhov na súd, poskytovanie alebo sprostredkovanie sociálneho poradenstva, spolupráca so zariadeniami, úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, súdmi a i., vyhľadávanie a príprava fyzických osôb, ktoré majú záujem vykonávať funkciu opatrovníka a príprava opatrovníkov na výkon opatrovníckych práv a povinností.

Práčovňa
V práčovni sa utvárajú podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek.

Rehabilitačné stredisko
V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, fyzickej osobe, ktorá je slabozraká a fyzickej osobe, ktorá je nepočujúca alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť. V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje sociálna rehabilitácia, sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, ubytovanie, stravovanie, pranie, upratovanie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

Sociálna rehabilitácia
Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. Ide najmä o nácvik používania pomôcky, nácvik prác v domácnosti, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, výučba písania a čítania Braillovho písma a sociálna komunikácia.

Sprievodcovská a predčítacia služba
Sprievodcovská služba a predčitateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a fyzickej osobe s mentálnym postihnutím.

Sprostredkovanie tlmočníckej služby
Sprostredkovanie tlmočníckej služby je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe so zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje tlmočnícka služba podľa § 44 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, pri vykonávaní administratívnych úkonov, vedenie databázy fyzických osôb so zdravotným postihnutím odkázaných na komunikáciu prostredníctvom tlmočenia, tlmočníkov a záujemcov o vykonávanie tejto sociálnej služby, vykonávanie základného sociálneho poradenstva a školení fyzických osôb so zdravotným postihnutím a tlmočníkov.

Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti
V zariadení dočasnej starostlivosti o deti sa poskytuje sociálna služba maloletému nezaopatrenému dieťaťu, ak rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, nemôže z vážnych dôvodov zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa sama alebo za pomoci rodiny a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zariadenie opatrovateľskej služby
V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva. Zariadenie opatrovateľskej služby utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.