Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa podáva na Mesto – Mestský úrad v Žiline, klientske centrum – odbor sociálny a bytový. Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, na základe sociálneho a lekárskeho posudku vydá posudok o odkázanosti na sociálnu službu a následne rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Fyzická osoba podáva žiadosť na Mestskom úrade v Žiline, klientske centrum – odbor sociálny a bytový. Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, vydá posudok o odkázanosti na sociálnu službu a následne rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu na jeden z uvedených druhov sociálnych služieb a to na základe lekárskeho a sociálneho posudku.

Kontakt:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

tel. č.: +421 41 70 63 404
e-mail: kc_socialne@zilina.sk

Zobraziť mapu…

Legislatíva:
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – opatrovateľská služba a denný stacionár

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby