Mesto Žilina podľa § 12 ods. 2 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vykonáva funkciu osobitného príjemcu. Mesto sa určí za osobitného príjemcu v prípade, ak oprávnená osoba nevyužíva prídavok na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa alebo ak z písomnej informácie o školskej dochádzke poskytovanej školou vyplynie, že dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Žiline na základe rozhodnutia poukazuje prídavok pre tieto deti na účet Mestského úradu.

OZNAM
Vzhľadom k preventívnym opatreniam na ochranu obyvateľov pred šírením prenosného ochorenia oznamujeme, že osobitný príjemca mesto Žilina bude prídavok na dieťa, rodičovský príspevok a dávku v hmotnej núdzi vyplácať v pracovných dňoch v termíne od 20. – 27.03.2020 priamo v pokladni Mestského úradu v Žiline v čase od 8:00 hod. do 11:00 hod.

Kontakt:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

tel. č.: +421 41 70 63 503, +421 41 70 63 407 408

Zobraziť mapu…

Legislatíva:
Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 232/2018 Z.z. o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku