Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.

Úhrada za odľahčovaciu službu:
Úhrada za poskytovanie odľahčovacej služby 1 hod./1,00€

Kontakt:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

tel. č.: +421 41 70 63 216
e-mail: kc_socialne@zilina.sk

Zobraziť mapu…

Legislatíva:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby_odľahčovacej služby