Sociálna služba v jedálni sa poskytuje fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Žilina, ktorá:
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
c) dovŕšila dôchodkový vek.

OZNAM
Z dôvodu preventívnych opatrení na ochranu obyvateľstva pred šírením prenosného ochorenia Mesto Žilina uzatvára od: 16.03.2020  do 15.04.2020
Jedáleň Námestie J. Borodáča č. 1,  Jedáleň Lichardova č. 44 a Výdajňu A. Kmeťa č. 38.
Obmedzenie sa netýka občanov, ktorí doteraz využívali dovoz stravy do domácnosti.
Uvedené obmedzenia sa budú upravovať podľa vývoja a závažnosti situácie.
Stravné lístky zakúpené na mesiac marec budú platiť v mesiaci apríl. Za pochopenie ďakujeme.
Mgr. Katarína Praženicová
vedúca odboru sociálneho a bytového

Predaj stravných lístkov na mesiac – marec 2020 (počet lístkov 22 ks):

  • Utorok 18.02.2020 – Lichardova – 8.30 hod. – 12.00 hod.
  • Štvrtok 20.02.2020 – A. Kmeťa – 10.00 hod. – 12.00 hod.
  • Pondelok 17.02.2020 – Borodáča/Vlčince – 8.00 hod. – 11.00 hod.
  • Streda 19.02.2020 – Borodáča/Vlčince – 8.00 hod. – 11.00 hod.
  • Piatok 21.02.2020 – Borodáča/Vlčince – 8.30 hod. – 11.00 hod.

Kontakt:
Jedáleň
Nám. J. Borodáča č. 1
010 08 Žilina

Jedáleň
Lichardova č. 44
010 01 Žilina

Vedúca zariadení: Soňa Šuteková
tel. č.: +421 41 525 30 85, +421 905 393 526
e-mail: jedalenvlcince@gmail.com

Zobraziť mapu…

Fotogaléria

Ako vybavím stravovanie v jedálni:

Občan je povinný podať písomnú žiadosť o poskytnutie stravovania v jedálni do klientskeho centra na prízemí Mestského úradu v Žiline. Súčasťou žiadosti je aktuálne rozhodnutie o výške poberaného dôchodku vydané Sociálnou poisťovňou. Podľa výšky príjmu, zamestnanec odboru sociálneho a bytového na mestskom úrade, v klientskom centre žiadateľovi určí výšku úhrady za stravný lístok, ktorá je stanovená v piatich príjmových pásmach. Výška úhrady za jeden stravný lístok sa určuje na základe príjmu a to nasledovne:

Mesačný príjem občana

Úhrada občana

do výšky 188,53 €

1,11 €

do výšky 236,54 €

1,31 €

do výšky 304,12 €

1,46 €

do výšky 371,70 €

1,62 €

nad výšku 371,70 €

1,79 €

 

 

Možnosť zakúpenia stravných lístkov v ďalších termínoch:

  • po 5. dni v mesiaci sa budú stravné lístky predávať prvé dva utorky v danom mesiaci v čase od 8:00 hod. do 11:30 hod. pre nových stravníkov,
  • v prípade záujmu je možné zakúpiť stravné lístky aj po uvedenom časovom rozmedzí do 13.00 hod.,
  • do 5. dňa v mesiaci sa stravné lístky nepredávajú z dôvodu mesačného vyúčtovania za predchádzajúci mesiac.

V prípade technických problémov alebo nepredvídaných okolností týkajúcich sa času predaja stravných lístkov a jedálneho lístka, si vyhradzuje jedáleň právo na operatívne zmeny, ktoré budú vo forme oznamu zverejnené pre stravníkov v jedálni a denných centrách, ktoré slúžia na výdaj stravy.

Mesto Žilina zabezpečuje stravovanie v:

Legislatíva:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina

Žiadosť o poskytnutie stravovania v jedálni

Žiadosť o dovoz stravy