Súkromná ZŠ s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Do Stošky 8
010 04 Žilina – Bánová

Zobraziť mapu…

Tel. č.: +421 41 724 11 28, +421 905 646 091, +421 910 699 183
www: www.rca-za.sk

kľúčové slová: edukácia žiakov s autizmom, krúžková činnosť

poslanie: Edukačný proces prebieha v štruktúrovanom prostredí triedy podľa individuálnych vzdelávacích plánov. V edukácii sa uplatňujú rôzne formy a metódy práce. Pri eliminácii porúch správania uplatňujeme behaviorálne metódy. Vyučovacie hodiny prebiehajú blokovou výučbou. Školu navštevujú žiaci vo veku od 6 do 16 rokov. Žiaci nie sú do tried rozdelení podľa fyzického veku, ale podľa úrovne kognitívnych schopností s prihliadnutím na špeciálnopedagogické potreby žiaka. Poskytujeme aj krúžkovú činnosť keramický krúžok, turistický krúžok, tvorivý krúžok, environmentálny krúžok, stolný tenis a i.