Mesto Žilina v rozsahu svojej samosprávnej pôsobnosti v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 15/2014 o sociálnych službách a o podmienkach ich poskytovania mestom Žilina v roku 2016 poskytovalo resp. zabezpečovalo pre fyzické osoby, v nepriaznivej sociálnej situácií z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku sociálne služby:

  • opatrovateľská služba/v domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby,
  • prepravná služba,
  • sociálna podporná služba – stravovanie/jedáleň,
  • sociálna podporná služba – stravovanie – donáška obedov,
  • sociálna podporná služba – denné centrá.

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočné dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú mestom Žilina za rok 2016 sú vyjadrené v tabuľke č. 1.
Tabuľka EON