Detské jasle na Hlinách II v Žiline oslavujútento rok 20 rokov od vzniku možnostiliečiť v nich deti s poruchami zraku.Počas 20-ročného fungovania sa tu liečilo vyše 150 detí. Liečba zrakových diagnóz je dlhodobá a vyžaduje si náročné očné cvičenia, ktoré prebiehajú s očnou sestrou a sú zosúladené s denným režimom detí v jasliach. Prevádzka detských jaslí je možná vďaka dlhoročnej podpore Mestského úradu v Žiline, ochotným sponzorom a profesionálnym zamestnancom, ktorí v jasliach pracujú.

Detské jasle sú zamerané najmä na liečbu diagnóz strabizmus (škúlenie), amblyopia (tupozrakosť), ale aj ďalšie zrakové poruchy. Deti s poruchami zraku tu strávia rôzne dlhý čas podľa potreby. Denne prebiehajú očné cvičenia, ktorú sú zosúladené s výchovnou činnosťou detských sestier a režimom dňa detí. Liečba diagnóz je dlhodobá a deti môžu zostať v liečbe v jasliach až do 5. roku veku dieťaťa. Počas obdobia fungovania detských jaslí zažili ich zamestnanci aj deti ťažké chvíle. Detské jasle niekoľkokrát vykradli, dokonca tu bol založený požiar. Tento rok v rámci projektu “Postavme mesto na nohy“ dobrovoľníci z radu zamestnancov Mestského úradu v Žiline, pán primátor Igor Choma, mamičky detí a interní zamestnanci natreli oplotenie celého zariadenia. Vďaka rodičom a sponzorom sa napriek neschváleniu grantového projektu podarilo upraviť záhradu a zabezpečiť pre deti drevené domčeky, šmýkačky, hojdačky, lavičky a zrenovovať pieskoviská. V roku 2012 zabezpečil Mestský úrad v Žiline dva nové moderné prístroje na liečbu zrakovo postihnutých detí.

 „Som rád, že máme v meste detské jasle, kde môžu rodičia detí s poruchami zraku bez obáv zveriť svoje deti do starostlivosti skúsených zdravotných a očných sestier. Dlhoročná prevádzka jaslí, získané skúsenosti a najmä trpezlivosť a ochota zamestnancov sú zárukou toho, že deti tu trávia príjemný čas a zároveň majú možnosť liečby zraku,“ uviedol primátor Igor Choma.

Zamestnanci detských jaslí si uvedomujú, že hlavným a najdôležitejším činiteľom vo výchove dieťaťa je dospelý človek, ale aj ostatné podmienky ako sú priestory, v ktorých deti trávia čas, zariadenie, hračky, záhrada a v tomto prípade aj kvalita liečby a dostupnosť zdravotno-výchovných pomôcok sú významným faktorom.

PhDr. Pavol Čorba
hovorca mesta

Leták Detské jasle – Hliny II