V nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe alebo rodine, ktorá je ohrozená sociálnym vylúčením alebo má obmedzenú schopnosť sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre svoje životné návyky a spôsob života. V nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu sa poskytuje sociálne poradenstvo, ako aj pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.
Nízkoprahové denné centrum utvára podmienky na poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi a záujmovú činnosť.


KOMUNITNÉ CENTRUM  „NA PREDMESTÍ“
Bratislavská ulica 8612logo_KC_na_predmesti
010 01 Žilina
Zobraziť mapu…

Forma poskytovanej sociálnej služby: ambulantná a terénna

Kontakt:
Bc. Ivana Kučková
Tel. č.: +421 917 406 293
e-mail: kcnapredmesti@gmail.com

Terénna sociálna pracovníčka
Mgr. Lenka Triznová
Tel. č.: + 421 918 401 903

Terénny sociálny pracovník
PhDr. Miloš Zvrškovec
Kancelária terénneho sociálneho pracovníka
Košická 8392/2A
010 01 Žilina
e-mail: za.kosicka2@gmail.com
tel. č.: +421 907 818 109

Poskytovanie sociálnej služby v pracovných dňoch:
Pondelok – Piatok
v čase od 8:00 h. do 16:00 h.