Mesto Žilina pripravilo novú sociálnu službu pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Žilina, ktorí sú ťažko zdravotne postihnutí (ďalej len ,,ŤZP“) a sú odkázaní na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo majú nepriaznivý zdravotný stav s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. Špeciálne osemmiestne auto so zdvíhacou plošinou (ak sa prepravuje občan na invalidnom vozíku, tak vozidlo má iba tri miesta na sedenie) odovzdal dnes o 8.00 hod. primátor mesta Žilina do užívania Žilinčanom.

Mesto aj vďaka príspevku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (príspevok vo výške 76,50 % – 23 000 eur; zvyšok ceny auta 23,50 % – 7 063,60 eur uhradilo mesto Žilina) zakúpilo špeciálne upravené motorové vozidlo s hydraulickou plošinou Fiat Ducato, ktoré môžu využívať obyvatelia ťažko zdravotne postihnutí odkázaní na individuálnu prepravu osobným autom alebo majú nepriaznivý zdravotný stav s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. Auto je vybavené špeciálne upraveným miestom pre transport dvoch invalidných vozíkov. Tzv. „sociálny taxík“ je k dispozícii na území mesta Žilina v pracovných dňoch, a to v pondelok – štvrtok v čase od 7.00 hod. do 14.00 hod. a v piatok v čase od 7.00 hod. do 13.00 hod. Objednávku na prepravnú službu nahlási žiadateľ vždy vopred, najneskôr 24 hodín pred poskytnutím prepravnej služby, v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 11.30 hod. na tel. č.: + 421 905 300 123.

Náklady na prevádzku „sociálneho taxíka“ bude mesto uhrádzať sčasti zo svojich prostriedkov a sčasti z prostriedkov žiadateľov o túto službu. Zo strany žiadateľa bude výška úhrady 0,50 eur za kilometer prepravnej vzdialenosti. Použitie hydraulickej zdvíhacej plošiny nie je spoplatňované.

Prepravná služba slúži na prepravu fyzických osôb s ŤZP, ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo majú nepriaznivý zdravotný stav s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti na území mesta Žilina, na kultúrno – spoločenské podujatia a podobne.

Prepravná služba sa poskytuje na základe podania žiadosti. Žiadosť spolu s prílohami sa podáva na Mestskom úrade v Žiline, Nám. obetí komunizmu č. 1, 011 31 Žilina. Tlačivá sú dostupné na Mestskom úrade v Žiline v klientskom centre a na internetovej stránke mesta Žilina www.zilina.sk.Primátor Igor Choma odovzdal do užívania verejnosti tzv. sociálny taxík       Zdvíhacia plošina auta pre imobilných občanov