Detské jasle sú účelovým zariadením, v ktorých je zabezpečená starostlivosť pre deti od 1 roka veku do 3 rokov veku dieťaťa. Starostlivosť je poskytovaná v záujme všestranného fyzického a psychického vývoja dieťaťa pri rešpektovaní najlepšieho záujmu dieťaťa. Práca s deťmi je cieľavedomá, plánovitá, zohľadňujúca individuálne a vekové zvláštnosti dieťaťa. Cieľom je vytvárať príjemné prostredie stimulujúce telesný a duševný vývoj a v najvyššej možnej miere uspokojovať potreby detí.

Informácie získate aj na nových web stránkach.

Detské jasle Veľká Okružná

Detské jasle Puškinova