Vážení poskytovatelia sociálnych služieb, spolupracovníci KPSS,

dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka určeného pre poskytovateľov sociálnych služieb v meste Žilina. Cieľom dotazníkového šetrenia je komplexne „zmapovať“ poskytovateľov sociálnych služieb na území mesta Žilina. Vyplnený dotazník posielajte elektronicky na adresu kc06@zilina.sk, alebo osobne prípadne poštovým doručovateľom na adresu Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina – Odbor sociálny a bytový.

S úctou

Pracovný tím KPSS mesta Žilina

Dotazník – poskytovatelia sociálnych služieb (formát PDF)

Dotazník – poskytovatelia sociálnych služieb (formát RTF)