Vážení Žilinčania,

dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka určeného pre občanov mesta Žilina. Cieľom je poskytnúť občanom priestor na vyjadrenie svojich názorov na sociálne otázky a problémy, ktoré sa nás všetkých dotýkajú. V súčasnosti Mesto Žilina pripravuje Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2014 – 2018, ktorého súčasťou je zisťovanie názorov na poskytovanie sociálnych služieb obyvateľom mesta. Vyplnený dotazník posielajte elektronicky na adresu kc06@zilina.sk, alebo osobne prípadne poštovým doručovateľom na adresu Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina – Odbor sociálny a bytový.

S úctou

Pracovný tím KPSS mesta Žilina

.
Dotazník – občania mesta Žilina (formát PDF)

Dotazník – občania mesta Žilina (formát RTF)