Sociálna služba v jedálni sa poskytuje fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Žilina, ktorá:
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
c) dovŕšila dôchodkový vek.

OZNAM
Oznamujeme stravníkom Denného centra A. Kmeťa 38, Žilina, že v dňoch 17. – 28.02.2020 sa obedy v dennom centre vydávať nebudú z dôvodu práceneschopnosti zodpovedného zamestnanca. Stravníci si môžu obed vyzdvihnúť v jedálni Lichardova 44, Žilina.
Za porozumenie ďakujeme.

Aktuálny jedálny lístok na 8. týždeň 2020

Predaj stravných lístkov na mesiac – február 2020 (počet lístkov 20 ks):

  • Štvrtok 23.01.2020 – Lichardova – 8.30 hod. – 12.00 hod.
  • Utorok 28.01.2020 – A. Kmeťa – 10.00 hod. – 12.00 hod.
  • Utorok 21.01.2020 – Borodáča/Vlčince – 8.00 hod. – 11.00 hod.
  • Piatok 24.01.2020 – Borodáča/Vlčince – 8.00 hod. – 11.00 hod.
  • Pondelok 27.01.2020 – Borodáča/Vlčince – 8.30 hod. – 11.00 hod.

Kontakt:
Jedáleň
Nám. J. Borodáča č. 1
010 08 Žilina

Jedáleň
Lichardova č. 44
010 01 Žilina

Vedúca zariadení: Soňa Šuteková
tel. č.: +421 41 525 30 85, +421 905 393 526
e-mail: jedalenvlcince@gmail.com

Zobraziť mapu…

Fotogaléria

Ako vybavím stravovanie v jedálni:

Občan je povinný podať písomnú žiadosť o poskytnutie stravovania v jedálni do klientskeho centra na prízemí Mestského úradu v Žiline. Súčasťou žiadosti je aktuálne rozhodnutie o výške poberaného dôchodku vydané Sociálnou poisťovňou. Podľa výšky príjmu, zamestnanec odboru sociálneho a bytového na mestskom úrade, v klientskom centre žiadateľovi určí výšku úhrady za stravný lístok, ktorá je stanovená v piatich príjmových pásmach. Výška úhrady za jeden stravný lístok sa určuje na základe príjmu a to nasledovne:

Mesačný príjem občana

Úhrada občana

do výšky 188,53 €

1,11 €

do výšky 236,54 €

1,31 €

do výšky 304,12 €

1,46 €

do výšky 371,70 €

1,62 €

nad výšku 371,70 €

1,79 €

 

 

Možnosť zakúpenia stravných lístkov v ďalších termínoch:

  • po 5. dni v mesiaci sa budú stravné lístky predávať prvé dva utorky v danom mesiaci v čase od 8:00 hod. do 11:30 hod. pre nových stravníkov,
  • v prípade záujmu je možné zakúpiť stravné lístky aj po uvedenom časovom rozmedzí do 13.00 hod.,
  • do 5. dňa v mesiaci sa stravné lístky nepredávajú z dôvodu mesačného vyúčtovania za predchádzajúci mesiac.

V prípade technických problémov alebo nepredvídaných okolností týkajúcich sa času predaja stravných lístkov a jedálneho lístka, si vyhradzuje jedáleň právo na operatívne zmeny, ktoré budú vo forme oznamu zverejnené pre stravníkov v jedálni a denných centrách, ktoré slúžia na výdaj stravy.

Mesto Žilina zabezpečuje stravovanie v:

Legislatíva:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina

Žiadosť o poskytnutie stravovania v jedálni

Žiadosť o dovoz stravy