Mesto Žilina zriadilo 5 denných centier, ktoré výrazne prispievajú k zvýšenej kvalite života žilinských seniorov, kde sa dajú získať užitočné rady a vznikajú nové priateľstvá. Zodpovední zamestnanci v denných centrách v spolupráci s odborom sociálnym a zdravotným utvárajú a zabezpečujú podmienky pre záujmovú a kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej aktivity občanov. V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov § 56 sa v dennom centre poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

Legislatíva:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina

PRIHLÁŠKA Denné centrum

Súhlas-spracovanie osobných údajov denné centrum


Denné centrum na Vlčincoch, Nám. J. Borodáča 1, 010 08 Žilina

V dennom centre sú seniorom k dispozícii 3 počítače pripojené na internet a 2 x týždenne funguje krúžok zameraný na prácu s počítačom. V priestoroch denného centra sa nachádza rekondičná miestnosť pre telesné aktivity seniorov.
Kontakt: zodpovedný zamestnanec Mgr. Augustín Lonc, č. tel.: 041/565 55 68
E-mail: klubvlcince@gmail.com

Z činnosti denného centra:

Dňa 29.09.2016 sa uskutočnil poznávací zájazd členov denného centra (DC): Blansko – Macocha. Zájazdu sa zúčastnilo 49 členov DC. Počas zájazdu si členovia DC pozreli ZOO a jaskyňu Macocha. Z prehliadky mali členovia DC pekné zážitky. Počas cesty členov DC neopúšťala výborná nálada, ktorá bola sprevádzaná spevom a humorom. Zájazd bol vydarenou akciou, uskutočnil za finančnej pomoci mesta Žilina, za čo veľká vďaka.

foto-1

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Aktivity našich seniorov


Denné centrum v Strážove, ul. Dedinská 1, 010 01 Žilina

Seniorom je k dispozícii je 1 počítač pripojený na internet. Denné centrum je otvorené v pracovných dňoch v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod.
Kontakt: zodpovedný zamestnanec Ing. Zuzana Miháliková, č. tel.: 041/562 24 92
E-mail: dcstrazov@gmail.com

Z činností denného centra v roku 2019:

Výroba origami

Výročná členská schôdza

Dňa 21.03.2019 sa v priestoroch MŠ v Strážove konala výročná členská schôdza. Okrem zhodnotenia činnosti za rok 2018 a oboznámenia sa s aktivitami na rok 2019 sme medzi sebou privítali hostí, p. Stanislavu Červeňovú z odboru prevencie kriminality kancelárie MV SR, p. Ľubicu Gálisovú – prezidentku fóra pre pomoc starším a lektorku odboru kriminality MV SR a Mgr. Michaelu Danihelovú – pracovníčku fóra pre pomoc starším.
Pani Gálisová vo svojej prednáške „ Ako sa nestať obeťou zlodejov a podvodníkov“ seniorov oboznámila o najčastejších spôsoboch podvodného konania páchateľov a dala im mnoho užitočných rád aj z praktického života, ako sa im vyvarovať. Za veľmi peknú a hodnotnú prednášku ďakujeme.

Výroba veľkonočných pohľadníc

Prednáška o Iráne

Krakelovanie

Z činností denného centra v roku 2018:

Výroba vianočných ozdôb

Vystúpenie sokoliarskej skupiny Falconarii

Mesiac úcty k starším

Dovolenka členov DC v Cirkevnici

Zájazd do Slovenského Grobu

Športový viacboj

Deň matiek a otcov

Výlet na hrad Strečno

Stavanie a váľanie mája 2018

Aby pamäť nestarla…

Dňa 07.02.2018 sme sa v dennom centre stretli pri premietaní fotiek z vysokohorskej expedície žilinských turistov, tentokrát z Nórska. Prítomní sa dozvedeli, že Nórsko nie je len krajina fjordov a Vikingov, ale môže sa pochváliť aj nespočetnými prírodnými krásami. Prostredníctvom pútavých fotografií a sprievodného slova sme sa preniesli na najvyšší vrch Nórska, na najvyšší vodopád v Európe a prešli najdlhší tunel na svete, ktorý meria 24,5 km. Dozvedeli sme sa veľa o živote, rybolove a hospodárstve v tejto krajine.
Žilinský turisti v Nórsku

V dňoch 24.01.2018, 31.01.2018 a 14.02.2018 sme v našom dennom centre privítali pani Korduliakovú, ktorá nám predviedla techniku pletenia z papiera. Na začiatku nám ukázala, ako si vyrobiť papierové ruličky, z ktorých sa potom dajú upliesť nádherné veci. Vyrobili sme papierový kvetináč, košíček, veľkonočný venček a iné ozdoby. Hotové veci po konečnej úprave boli na nerozoznanie od pletených vecí z prútia. Už teraz sa tešíme na ďalšie tvorivé činnosti, ktoré nás čakajú.
Pletenie z papiera

Z činností denného centra v roku 2017:

Vianočné posedenie pri kapustnici

Mikuláš pre deti zo Strážova

Príprava vianočnej torty

Vianočná výstava ručných prác

Príprava vianočných ozdôb

Dňa 26. 10. 2017 sa v DC v Strážove konalo slávnostné posedenie pri príležitosti osláv Mesiaca úcty k starším. Po príhovore sme si pripomenuli aj jubilantov, ktorí tohto roku oslávili svoje okrúhle výročie. Posedenie spestril kultúrny program plný básničiek v podaní detičiek z materskej školy v Strážove a piesní v podaní speváckeho zboru Máj. Seniori strávili príjemné popoludnie spolu s poslancom pánom Delinčákom, ktorý prijal naše pozvanie.
Mesiac úcty k starším

Prezentácia zdravotníckych pomôcok
Dňa 11.10.2017 sme privítali medzi sebou zástupcov firmy Zdravé stránky pána Zábojníka a pani Mišíkovú, ktorí nám odprezentovali zdravotnícke pomôcky pre mobilných aj imobilných občanov. Pán Zábojník  nám zaujímavo opísal a aj prakticky predviedol funkčnosť jednotlivých pomôcok, ktoré môžu zlepšiť kvalitu života. Zameral sa hlavne na pomôcky, ktoré sa týkali pohybu, bežnej dennej činnosti, hygieny, spánku a cvičenia. Prítomní boli s prezentáciou veľmi spokojní.
Prezentácia zdravotníckych pomôcok

Výlet do Levoče
Dňa 20. septembra 2017 sa členovia Denného centra v Strážove zúčastnili poznávacieho a relaxačného výletu do Levoče a na termálne kúpalisko Vrbov. Výletu sa zúčastnili aj členovia z Denných centier A. Kmeťa a z Bytčice. Zúčastnení mali možnosť v Levoči nahliadnuť do histórie mesta, ktoré je vďaka svojim skvostným historickým pamiatkam zaradené do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Po prehliadke Baziliky minor sv. Jakuba, kde sme si pozreli  zbierku oltárov, medzi nimi aj najznámejší a najvyšší drevený oltár Majstra Pavla z Levoče, sme si v sprievode sprievodkyne pozreli ďalšie historické stavby mesta Levoča – renesančnú radnicu, evanjelický kostol, zvonicu, gotické a renesančné meštianske a patricijské domy. Obdiv vyvolalo gymnázium postavené ešte pred I. svetovou vojnou, ktoré je stále v prevádzke a je úchvatné krásnou architektúrou, ako aj mestské hradby. Cestou naspäť sme sa zastavili vo Vrbove – kúpeľnom komplexe, kde si naši členovia po prehliadkach oddýchli a zrelaxovali sa v liečivej termálnej vode. Výlet bol zaujímavý, vydarený a aj počasie nám prialo a počas celého dňa sa na nás usmievalo levočské slniečko.
Bez finančnej podpory vedenia mesta Žilina by sme takýto pekný výlet nemohli uskutočniť, preto mu vyjadrujeme vďaku za finančnú pomoc.
Výlet do Levoče

Turnaj v kolkoch
Dňa 21.06.2017 zorganizovalo DC v Strážove turnaj v kolkoch medzi DC A. Kmeťa, DC – Vlčince a DC v Bytčici. Toto prvé stretnutie odštartovalo I. ročník súťaže o putovný pohár pre víťazné družstvo. Hojná účasť a skvelá nálada potvrdili, že takéto akcie pre seniorov sú prospešné na udržanie ich fyzickej kondície a na stretávanie sa starých a nových kamarátov. Akciu prišiel podporiť aj poslanec pán Branislav Delinčák. Súťaž prebiehala v duchu hesla: „Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa.“
Turnaj v kolkoch

Ukážky zdobenia tort
V priestoroch nášho denného centra nás dňa 16.06.2017 potešila prítomnosť pani Anny Šoškovej zo Strážova, ktorá sa vo voľnom čase venuje pekárskemu umeniu – výrobe a originálnej výzdobe tort. Vďaka nej mohli prítomné ženy nazrieť do tajov tohto pekárskeho umenia, ktoré prekvapilo neuveriteľným množstvom rôznych pracovných pomôcok. Ženy ocenili aj veľkú fantáziu, trpezlivosť a šikovné prsty pani Šoškovej. Táto akcia ich tak nadchla, že už teraz sa tešia na ďalšie stretnutie, na ktorom budú môcť samy predviesť svoju šikovnosť a zručnosť pri výzdobe vlastných tort.
Ukážky techniky zdobenia tort

Deň matiek a Deň otcov
Dňa 17.05.2017 sa uskutočnilo slávnostné posedenie pri príležitosti osláv Dňa matiek a Dňa otcov v dennom centre v Strážove. Deň matiek patrí medzi dojemné sviatky – pre každého je jeho matka najdôležitejším človekom na svete. Chápe, odpúšťa, poľutuje a miluje svoje dieťa bez ohľadu na to, aké je. Pripomenuli sme si aj históriu vzniku tohto dňa. Otcovia tiež rozdávajú lásku, pochopenie a dotvárajú atmosféru šťastnej rodiny. Preto sme si uctili jeden aj druhý sviatok pri tomto slávnostnom posedení, pri príjemnom kultúrnom programe a malom občerstvení. Na záver nás svojou prítomnosťou potešil náš poslanec p. Branislav Delinčák.
Deň matiek a Deň otcov

Výstava tvorivých prác
V dňoch od 02. – 05.05.2017 Denné centrum v Strážove usporiadalo pre členov a občanov prvýkrát výstavku tvorivých prác. Na výzvu zareagovalo 17 občanov, ktorí ponúkli svoje diela v rôznych oblastiach tvorby a zbierkovej činnosti. Boli tu vystavené praktické veci v dome našich rodičov, krásy prírody a trochu histórie očami amatérskej fotografky, obrazy maľované aj ručne vyšívané, zužitkovanie nepotrebných vecí na umelecké dielo, obrusy vyšívané aj háčkované. Boli tu diela aj zo sakrálnej tvorby, ručne vyrobené drevené hračky a svoj priestor dostali aj mladí. Bolo sa na čo pozerať. Už teraz denné centrum plánuje uskutočniť na budúci rok ďalšiu výstavku, ktorá bude na inú tému.
Výstava tvorivých prác

Expedičný fotoaparát
Dňa 21. 02. 2017 sa členovia Denného centra v Strážove stretli na akcii, ktorá ich aspoň na chvíľu preniesla z mesta do divokej prírody a krásnych veľhôr. Premietali sa fotky z vysokohorskej expedície žilinských turistov v Kirgizstane a z pohoria Ťan – Šan. Prítomní sa dozvedeli veľa o minulosti a živote kirgizov.  O tom, akí sú to veľmi milí a pohostinní ľudia, ako sa býva v jurtách, ako chutí kumys a ako sa cvála na koni po nádherných pastvinách. Kirgizsko nazývajú aj Švajčiarskom centrálnej Ázie. Fascinujúce boli najmä vysoké pohoria, ľadovcové jazyky, jazerá a rozsiahle doliny. Už teraz sa všetci tešia na ďalšie premietanie veľhôr z iných krajín sveta.

Za vydarenú akciu patrí vďaka p. Jozefovi Mihálikovi, za pútavé fotografie a sprievodné slovo a radnici mesta Žilina za požičanie premietacieho plátna.

Vďaka ústretovosti vedenia mesta Žilina boli koncom roka 2016 zrealizované v zariadení sociálnych služieb mesta Žilina – Denné centrum, Dedinská 1, Strážov stavebné úpravy, ktoré prispeli k ďalšiemu skvalitneniu poskytovania sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom (viď priložená fotodokumentácia) v meste Žilina, v mestskej časti Strážov.

Členovia denného centra touto chcú poďakovať vedeniu mesta, osobitne primátorovi Ing. Igorovi Chomovi.


Aktivity seniorov v roku 2016

Mesiac úcty k starším

Práca servítkovou technikou

Dňa 05.10.2016 sa členovia DC v Strážove zúčastnili autobusového zájazdu na trase Žilina – Banská Štiavnica – termálne kúpalisko Vyhne a späť.
„Program s turistickým sprievodcom pánom Danášom v Banskej Štiavnici bol nad očakávania. Toto mesto priťahuje každého svojou skvostnou a nedotknutou architektúrou. Prehliadku začali členovia DC na námestí sv. Trojice, pokračovali návštevou evanjelického a katolíckeho kostola, navštívili betlehem a malinkú baňu. Prešli malý okruh Starého zámku a putovanie ukončili v prírodnom banskom múzeu v skanzene. Zážitky boli krásne a určite to stojí za to vrátiť sa do Banskej Štiavnice ešte raz. Vďaka mestu Žilina za finančnú pomoc.“

Výlet Banská Štiavnica

Stavanie mája 2016

IMG_3294aIMG_3267aIMG_3303aIMG_3310aIMG_3316a


Denné centrum A. Kmeťa 38, 010 01 Žilina

Seniorom sú k dispozícii 2 počítače pripojené na internet.
Kontakt: zodpovedný zamestnanec Dagmar Riboňová, č. tel.: 041/ 5166141
E-mail: dc.mesto@gmail.com

Z činnosti denného centra v roku 2018:

1.Športový viacboj 2018

MDŽ 2018

Oslava narodenín

Prednáška na tému ,,Zdravá výživa a zdravý životný štýl“

Fašiangy 2018

Z činnosti denného centra v roku 2017:

Vianočné posedenie

Výroba vencov

Akadémia 2017

Stretnutie členov denného centra

Žilinské Babenky na Festivale seniorov 2017

Prvý ročník turnaja v kolkoch
 

Existuje veľa krásnych prirovnaní, ktoré hovoria o tom, prečo sú ženy  ženami, matky matkami. Prívlastky pracovitá, kamarátska, starostlivá, trpezlivá, obetavá, láskavá, milujúca, odpúšťajúca a oddaná však nepatria len mamičkám, ale všetkým ženám. Také sú ženy v očiach detí a v očiach všetkých mužov a manželov. Medzinárodný deň žien máme v pamäti ako deň, keď sa okrem symbolických darčekov rozdávali aj karafiáty.
Tento pekný sviatok si pripomenuli aj členovia Denného centra A. Kmeťa a všetkým prítomným ženám popriali všetko dobré a darovali kvet – symbol lásky, nádeje a úcty. Všetci si spoločne posedeli pri príjemnej hudbe a malom občerstvení.
,,Bez žien by bol svet pustý ako lúka bez kvetov, ako nočná obloha bez hviezd či ako srdce bez lásky…“


Významného životného jubilea – 80 rokov sa dožila zakladateľka a členka tanečného súboru ,,Žilinské babenky“ pani Mária Zagatová. V tento slávnostný deň členovia Denného centra A. Kmeťa pani Márii zablahoželali a pripravili malé prekvapenie a príjemné posedenie pri torte.
Ku gratulácii sa pripája aj mesto Žilina a pani Márii Zagatovej do ďalších rokov želá pevné zdravie, veľa energie a síl.


Aktivity seniorov v roku 2016

Vianočné posedenie

Výlet na Liptov
Dňa 06.12.2016 sa 45 členov denného centra zúčastnilo výletu v mestách Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Bobrovec.

Tvorivé dielne

Mesiac úcty k starším

Výročná akadémia – Žilinské babenky

Rekonštrukcia kotolne denného centra
Mesto Žilina pokračuje v nastolenom trende a postupne rekonštruuje svoje zariadenia. Dňa 03.05.2016 sa slávnostne odovzdala do užívania nová kotolňa pre Denné centrum Andreja Kmeťa. Náklady rekonštrukcie boli vo výške 15 306 eur vrátane DPH. Seniori sa tak môžu opätovne stretávať v teplom a príjemnom prostredí. 

Rekonštrukcia kotolne denného centra začala odovzdaním staveniska 31. marca 2016. Práce boli dokončené a prevzaté 26. apríla 2016. Celkové náklady na rekonštrukciu boli vo výške 15 306 eur s DPH. Kotolňa pred rekonštrukciou bola technicky zastaraná a vykazovala časté poruchy. Prevádzka bola označená ako nebezpečná, z tohto dôvodu sa v dennom centre nekúrilo a bola potrebná kompletná rekonštrukcia.

Dva plynové kotle ETI 60E o výkone 70 kW/ks a jeden plynový kotol RENOKOV REK o výkone 26,4 kW, boli nahradené za 1ks novo inštalovaného kotla VIESSMANN VITODENS 200-W o výkone 17,0 60,0 kW.

Na slávnostnom odovzdaní kotolne sa zúčastnil primátor Igor Choma, poslankyňa mestského zastupiteľstva Jana Filipová, vedúca odboru sociálneho a bytového Slavomíra Brezovská, zástupca zhotoviteľskej firmy Energy Pro s.r.o. a seniori.

IMG_1360IMG_1367IMG_1394

Z činnosti denného centra:

…prebieha úprava a revitalizácia…

DSC01113DSC01126DSC01133DSC01123DSC01125DSC01131

Deň matiek

IMG_2406IMG_2407IMG_2409IMG_2444IMG_2450IMG_2456


Denné centrum Dlhá 1, 010 09 Žilina – Bytčica

Kontakt: zodpovedný zamestnanec Mária Žideková, č. tel.: 041/ 599 35 87
E-mail: dcbytcica@gmail.com

Z činností denného centra v roku 2019:
Spoznávanie krás Slovenska vlakom
Oslava narodenín v dennom stacionári
Mohyla M. R. Štefánika

Oslavy 1. mája v DC

74. výročie oslobodenia mesta Žilina

Pamätník v Bytčici

Ručné práce k Veľkej noci

Gánovce

Jarné upratovanie

Deti z MŠ Bytčica navštívili DC

Návšteva opery v Bratislave ,,Poľská krv“

Čistenie okolia denného centra

Ručné práce s Jankou v DC Bytčica

Ručné práce k Veľkej noci

Členská schôdza v DC Bytčica k MDŽ

Pochovávanie basy

Fašiangové posedenie

Múzeum hračiek v Dubnici nad Váhom

Hra ,,Štvorec“ nové SND

Rozprávka ,,Palculienka“ v SND

Stretnutie so štátnym tajomníkom MPSVR SR

Hrebienok ,,Ľadové sochy“

Páračky v Dennom centre Bytčica 2019

Z činnosti denného centra v roku 2018: 

Členská schôdza – Mesiac úcty k starším

Členská schôdza v DC Bytčica

74. výročie SNP a vatra slobody v Bytčici

Úprava okolia pri pamätníku padlých v Bytčici

Spoznávanie Slovenska Vlakom Košice

Spoznávame Slovensko vlakom

Návšteva opery v Národnom divadle

1.Športový viacboj

Prednáška v DC Bytčica

Členská schôdza ku dňu matiek

Pietna spomienka k 73. výročiu oslobodenia Žiliny pri pamätníku v Bytčici 30.04.2018

Neformálne pracovné stretnutie Rady seniorov mesta Žilina

Pozvánka Bezpečné správanie seniora 

Beseda Ministerstva vnútra SR

Jarné upratovanie v dennom centre

Príprava veľkonočných ozdôb

Ručné práce k Veľkej noci

MDŽ v dennom centre

Pochovávanie basy

Návšteva divadla v Spišskej Novej Vsi

Páračky 2018

Návšteva mestského divadla – hra Triedny nepriateľ

Hrebienok ,,Ľadový dom“

Členská schôdza v DC Bytčica 24.01.2018

Z činnosti denného centra v roku 2017:

Pečenie vianočných oblátkov 

Seminár k ochrane spotrebiteľov od ESC Ministerstvo hospodárstva SR

Slovensko bez bariér – seminár

Úprava okolia denného centra

Prievidza a Bojnice

Čachtice

Agrokomplex Nitra

Liptovský Hrádok

Oravský Podzámok

Kežmarok

Liptovský Mikuláš

Športové hry seniorov s vnúčatami

1. máj v DC Bytčica

Ručné práce k Veľkej noci

Výlet na hrad Modrý Kameň a zámok Holíč

V. ročník akcie ,,Vyčistíme si Bytčicu“

MDŽ v Dennom centre Bytčica

Členovia Denného centra Bytčica, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina sa dňa 25.01.2017 stretli na výročnej členskej schôdzi. Cieľom programu výročnej členskej schôdze bolo zhodnotenie činností za uplynulý rok 2016 a zároveň plánovanie činností na rok 2017. Výročnej členskej schôdze sa zúčastnilo 132 členov Denného centra Bytčica. Záujem o sociálne služby v dennom centre je vysoký a nových členov stále pribúda, čo nás teší. Kultúrny program zabezpečila novovzniknutá spevácka skupina Bytčický JAS.

Výročná členská schôdza v DC Bytčica


Z činností denného centra v roku 2016:

Rekonštrukcia stropu v DC Bytčica

Stretnutie členov Denného centra Bytčica

Ručné práce k Vianociam

Vianoce sa blížia

Jesenné upratovanie

Stretnutie s herečkami Janou Štepánkovou a Zlatou Adamovskou v Prahe

Stretnutie s herečkami v Prahe 

V Dennom centre Bytčica si dňa 29.09.2016  seniori zmerali svoje sily na športovej akcii ,,Senior olympiáda“  a súťažili o Putovný pohár  podľa hesla: Hýbme sa sami, aby nemuseli hýbať s nami. Každý absolvoval sedem disciplín zameraných na pohyb a pobavenie. V každej disciplíne boli vyhodnotené prvé tri miesta odmenené medailami, ktoré im odovzdal  II. viceprimátor  mesta Žilina Mgr. Anton  Trnovec. Putovný pohár získal športovec  s najlepším bodovým umiestnením.
Víťazmi však boli všetci účastníci. Prekonali vlastnú pohodlnosť a spoločne si zašportovali.
Gulášové pohostenie už tradične pripravili osvedčení kuchári z vlastných radov. Ďakujeme mestu Žilina za vytvorenie možnosti na aktívne vyžitie seniorov  v DC Bytčica.

Senior olympiáda v DC Bytčica

1. výročie otvorenia denného centra v Bytčici

P5040028[1] P5040027[1] P5040008[1]  

Pochovávanie basy

https://picasaweb.google.com/108659012672557452094/PochovavanieBasyAliasTeplakovaPartyVBytcici?feat=embedwebsite

,,Páračky 2016″ v dennom centre

https://picasaweb.google.com/108659012672557452094/ParackyVDCBytcica?feat=embedwebsite

Aktivity denného centra v roku 2015:

Divadelné predstavenie ,,Falošná minca“

https://picasaweb.google.com/108659012672557452094/NavstevaDivadlaVZiline?feat=embedwebsite

Zo zájazdu pamiatky UNESCO:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

p. predsedníčka predstavila spoločné bohaté aktivity ...

Dovidenia priatelia so Seniorcentra a JDS v Žiline...

Športové hry seniorov 

https://picasaweb.google.com/108659012672557452094/SportoveHrySeniorov2992015VDCBytcica

Otvorenie nových priestorov

https://picasaweb.google.com/108659012672557452094/RozsirenieDennehoCentraVBytcici?feat=embedwebsite

https://picasaweb.google.com/108659012672557452094/SpomienkovyDenSNPPosedenieVOddychovomPriestoreAVatraSlobody?feat=embedwebsite

Pozvánka

https://picasaweb.google.com/108659012672557452094/SNPAVATRA2015#6184068777317442002

Návšteva Bratislavy:

https://picasaweb.google.com/108659012672557452094/NavstevaBratislavyClenmiDCBytcica?feat=embedwebsite

Zvolen – Borová hora:

https://picasaweb.google.com/108659012672557452094/ArboretumBorovaHoraZvolen?feat=embedwebsite

Slovenský raj: Tomášovský výhľad:

https://picasaweb.google.com/108659012672557452094/TomasovskyVyhladLetanovce?feat=embedwebsite

Podhájska:

https://picasaweb.google.com/108659012672557452094/KupaliskoPodhajskej?feat=flashalbum#6171811021703817810

Čierny Balog – Vydrovo:

https://picasaweb.google.com/108659012672557452094/ZilinaChvatimechVydrovoASpat?feat=embedwebsite

Kúpanie v Turčianskych Tepliciach:

https://picasaweb.google.com/108659012672557452094/DnesneKupanieVTurcianskychTepliciach?feat=embedwebsite

Každý deň okrem nedele máme služby v Pamätnej izbe Bytčice od 13:00 do 16:00 hod.

Denné centrum Trnové, Ovocinárska ulica 277/33, 010 01 Žilina

Kontakt: zodpovedný zamestnanec Marta Chovanová, č. tel.: 0905 940 350
E-maildctrnove@gmail.com

Z činností denného centra v roku 2019:

DC Trnové Levoča 18_5_2019

Aktivity DC Trnové 2019

Z činností denného centra v roku 2018:

Aktivity DC Trnové september 2018

Prednáška o liečivých bylinách v dennom centre dňa 06.07.2018


Zber liečivých bylín DC Trnové

Plán činností na rok 2018 DC Trnové

Členovia Denného centra v Trnovom sa stretli na ustanovujúcej členskej schôdzi, ktorá sa konala dna 19.06.2018 v miestnom kultúrnom dome. Schôdze sa zúčastnilo 105 členov Denného centra Trnové. Záujem o sociálne služby v DC je vysoký, o čom svedčia stále pribúdajúci noví členovia. K dnešnému dňu evidujeme 139 členov. Cieľom programu ustanovujúcej členskej schôdze bolo zvolenie výboru, schválenie plánu činnosti, odsúhlasenie členského príspevku. Kultúrny program zabezpečila spevácka skupina „Trnovčanka.“

„Kaukaz – pohorie medzi dvoma svetmi“

Dňa 9. apríla 2018 mali možnosť členovia denného centra v Trnovom zhliadnuť cez premietací projektor zaujímavé fotografie o Kaukaze. Cestovateľ pán Mihálik priblížil zúčastneným život pod Kaukazom i putovanie skupinky vysokohorských turistov po Kaukaze. Členovia DC mali možnosť sa oboznámiť nielen so skromným spôsobom života miestnych obyvateľov, ale aj s nádhernou a vzácnou flórou Kaukazu. Čo nás skutočne zaujalo, bolo nespočetné množstvo kvetov na 1 m2.

Jaskyne na Slovensku a Chorvátsku
I napriek silnému mrazu a vetru sa dňa 28. februára 2018 v Dennom centre v Trnovom zišli jeho členovia na prezentácii o jaskyniach na Slovensku a v Chorvátsku. Prezentáciu pripravil člen jaskyniarskeho združenia Aragonit pán Eduard Piovarči. Na Slovensku je veľa jaskýň, ale sprístupnených je len štrnásť. Väčšina z nich je kvapľových, niekoľko ľadových. Jaskyne majú liečivú klímu, ktorá vznikala pôsobením vody, kameňa a vzduchu počas miliónov rokov. Všetky sprístupnené jaskyne majú výborné predpoklady na liečbu ochorení dýchacích orgánov a alergických chorôb. Aj neďaleko Žiliny sa nachádza jaskyňa. K navštevovaným patria Domica, Demänovská jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa a podobne. Členovia denného centra mali možnosť pozrieť knihy a rôzne materiály o jaskyniach, fotky.

Trénovanie pamäti seniorov 2. časť prednášky
Dňa 12. februára 2018 sa v priestoroch Denného centra v Trnovom uskutočnilo pokračovanie cyklu prednášok s názvom „Trénovanie pamäti pre seniorov.“ Lektorky rozdelili prednášku do dvoch častí. Prvá časť bola zameraná na cviky, ktoré vedú k prekrveniu mozgu a lektorky poskytli rady ako sa udržiavať vo fyzickej a psychickej forme. V druhej časti mali prítomní možnosť trénovať pamäť formou rôznych testov.

Začiatok nového roka 2018 v Dennom centre Trnové
Kultúrna činnosť v Dennom centre Trnové sa  rozbieha. Začiatkom roka sa v DC zišli niektorí jeho členovia, aby spolu privítali nový rok. Priniesli si dobrú náladu, občerstvenie, harmoniku a veselo si spoločne zaspievali. Pri dobrej muzike a v dobrej nálade sa zišli ľudia, ktorí chcú ešte niečo spolu robiť, stretávať sa, vymieňať si skúsenosti, niečo spolu vytvoriť, alebo len tak sa stretnúť, porozprávať, byť medzi ľuďmi. Denné centrum vkročilo do nového roku, kde ho čakajú nové podujatia, nové výzvy a aktivity.

Prvé stretnutie členov denného centra
Dňa 15. decembra 2017 sa uskutočnilo prvé stretnutie členov Denného centra v Trnovom, kde sa ako zodpovedná zamestnankyňa DC predstavila pani Zuzana Miškovská. Stretnutia sa zúčastnilo 23 členov denného centra, ale občania, ktorí nie sú členmi denného centra. Pani Miškovská všetkých prítomných privítala a oboznámila s možnosťami využívania služieb a priestorov denného centra.
Zvlášť privítala hostí z Krajskej knižnice v Žiline, ktorí do denného centra zavítali. Prítomným odprezentovali odbornú prednášku na tému ,,Tréning pamäti pre seniorov“. Na úvod lektorky uviedli objektívnu potrebu tréningu pamäti pre seniorov vyplývajúcu z veku a potreby prevencie proti stareckej demencii a Alzheimerovej chorobe. Začiatok prednášky bol teoreticky venovaný danostiam mozgovej kapacity človeka a danostiam ľavej a pravej hemisféry s praktickým vysvetlením podľa grafickej prílohy. Nasledovali mnohé praktické príklady tréningu pamäti podľa vzorových príkladov od renomovaných autorov a špecialistov. Prítomných najviac zaujal tréning pamäti na zapamätanie si pätnástich vecí v poradí, ktorý  naši pozvaní seniori a návštevníci nakoniec hravo zvládli. Počas prednášky vládla príjemná atmosféra a záujem odpovedať na kladené otázky. Prednáška bola zaujímavá a prítomní prejavili záujem o ďalšie vzdelávanie a dopĺňanie informácii v tejto oblasti. Na záver pani Miškovská poďakovala lektorkám za hodnotnú prednášku a pozvala prítomných na malé občerstvenie. Mnohí zúčastnení nečlenovia prejavili záujem o členstvo v dennom centre aj s konkrétnymi nápadmi na činnosť v DC.
S prianím pekných sviatkov sa členovia denného centra rozchádzali do svojich domovov.

Otvorenie nových priestorov Denného centra v Trnovom