Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ukladá v § 80 písm. a) obci „vypracovať, schvaľovať komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode“.

Materiál bol prerokovaný a schválený (uznesenie MsZ č. 178/2013)  na 34. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 16.12.2013.

Prvý „odpočet strategických priorít“ bol zrealizovaný za obdobie 1-10/2014. Spracovateľom bolo o.i. konštatované, že „zo všetkých definovaných priorít (20) v rámci Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2014 -2018 sa podarilo do 10/2014 naplniť 30% priorít (6). Z toho je 25 % naplnených čiastočne (5) a jedna priorita zameraná na osoby ohrozené sociálnym vylúčením je naplnená v plnom rozsahu – priorita č. 7 – inštitút osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a jej príspevkov“. Prvý odpočet nebol prerokovaný na zasadnutí MsZ v Žiline, je zverejnený na web stránke mesta Žilina.

Odpočet sa týka plnenia jednotlivých priorít:
Všeobecné priority
Špecifické priority
1/ rodina a deti
2/ seniori
3/ osoby ohrozené sociálnym vylúčením
4/ osoby so  zdravotným  postihnutí

Hodnotené obdobie: od 1/2014 do 10/2016 s dôrazom na vyhodnotenie priority (osoby ohrozené sociálnym vylúčením – MRK ) v zmysle schváleného Uznesenia č. 187/2016 mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 27.10.2016.

Podklady k spracovaniu: interné predpisy mesta Žilina (všeobecne záväzné predpisy, materiály prerokované a schválené MsZ v Žiline, strategické materiály mesta Žilina, štatistické údaje spoločnosti Žilbyt s. r. o., plnenie rozpočtu mesta … ), dokumenty k národným projektom v sociálnej oblasti (MPSVR SR), dokumenty MV SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity – Atlas rómskych komunít 2013), všeobecne záväzné právne predpisy – zákon o sociálnych službách, zákon o sociálnej pomoci (do 2008), zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, zákon o obecnom zriadení, zákon o pomoci hmotnej núdzi, zákon o sociálno-právnej ochrane a sociálnej kuratele a podobne.

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2014_2018_plnenie