V roku 2011 otvorilo mesto Žilina v lokalite Bratislavskej ulice Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu „Na predmestí“. Výstavba centra bola finančne podporená z dotačnej schémy splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v roku 2010 a z prostriedkov mesta Žilina. V roku 2014 sa Nízkoprahové centrum transformovalo na Komunitné centrum (ďalej len ,,KC“).

KC v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h)
a) poskytuje
1. sociálne poradenstvo,
2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
3. pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie
dieťaťa do a zo školského zariadenia,
b) vykonáva sa preventívna aktivita,
c) zabezpečuje sa záujmová činnosť.

Realizované projekty:
1.
Národný projekt : Terénna sociálna práca v obciach /rok 2010 – 2015/
Mesto Žilina od októbra 2010 zabezpečovalo terénnu sociálnu prácu v lokalite Bratislavskej ulice troma terénnymi sociálnymi pracovníčkami (ďalej len ,,TSP“). Počas pracovných dní TSP vykonávali v lokalite najmä depistáž a monitoring lokality a poskytovali poradenské služby. V lokalite poskytovali TSP sociálne služby v teréne a v prípade dlhodobej a zložitejšej situácie poskytovali klientom intervenciu v priestoroch centra.

Národný projekt Terénna sociálna práca bola financovaná zo zdrojov: Mesta Žilina, Fond sociálneho rozvoja, podpora Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

2. Projekt: Požičovňa pracovného náradia pre obyvateľov Bratislavskej ulice v Žiline /rok 2012 – 2015/
Zámerom poskytovania sociálnej služby – požičovne pracovného náradia pre obyvateľov Bratislavskej ulice v Žiline, bolo priame zapájanie nájomníkov do starostlivosti o vlastné bývanie, prevzatím zodpovednosti za kvalitu a dôstojnosť vlastného bývania i okolia v ktorom žijú. Požičovňa pracovného náradia bola situovaná v priestoroch komunitného centra v pracovných dňoch v čase od 8.00 h. do 16.00 h. Organizačne zabezpečovali aktivitu TSP.

Projekt „Požičovňa pracovného náradia“ bol financovaný zo zdrojov: Mesta Žilina, dotačná schéma splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v roku 2012, Nadačný fond KIA Motors.

3. Projekt: Zvýšenie bezpečnosti detí z lokality Bratislavskej ulice na cestnej komunikácií /rok 2015 /
Projekt bol plánovaný v spolupráci s Mestskou políciou Žilina. Aktivity sa realizovali v lete roku 2014 a 2015:
–        v priestoroch komunitného centra, krúžok o dopravnej výchove
–        v priestoroch Dopravného ihriska /v správe Mestskej polície Žilina/
–        dopravná súťaž pre deti sa realizovala v lokalite Bratislavskej ulice.

Aktivity, ktoré sa  realizovali na Dopravnom ihrisku boli venované deťom – školákom I. stupňa a aktivity v komunitnom centre boli otvorené aj deťom predškolského veku. Súťaž bola orientovaná na obidve skupiny detí – mladšie aj staršie. Aktivity viedli príslušníci mestskej polície a lektor dopravnej výchovy. Organizáciu detí ako aj ich presuny zabezpečovali aj TSP v spolupráci s dobrovoľníkmi.

Projekt „Zvýšenie bezpečnosti detí z lokality Bratislavskej ulice“ bol financovaný zo zdrojov: Nadačný fond KIA Motors.

4. Projekt: „Účinné vzdelávanie detí MRK (marginalizovaných rómskych komunít) a ich rodinných príslušníkov“ /rok 2012 – 2014/
Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov MRK prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu a prostredníctvom ďalšieho vzdelávania.

Špecifickým cieľom bolo ďalej vzdelávať príslušníkov MRK ako aj osoby pracujúce v oblasti ich integrácie do spoločnosti:

  1. Motivácia matiek k zaškolenosti detí z MRK v predškolskom veku
  2. Podpora žiakov formou doučovania a mentoringu
  3. Vytvorenie podnetného prostredia v rámci mimoškolských aktivít pre deti z MRK
  4. Vzdelávanie osôb pracujúcich na integrácii príslušníkov MRK

Projekt „Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov“ bol financovaný z Operačného programu Vzdelávanie.

5. Voľnočasové a záujmové aktivity v Komunitnom centre – vytvorenie podnetného prostredia v rámci mimoškolských aktivít pre deti z MRK /2011 – 2015/
Efektívne využívanie voľného času u mladých ľudí je jedna z možností ako zabezpečiť ich osobnostný rozvoj, a to v oblastiach, o ktoré mladí ľudia javia záujem, resp. umožňuje predchádzanie kriminality mladých ľudí z málo sociálne podnetného prostredia. Cieľovou skupinou voľnočasových aktivít boli deti a mládež z MRK vo veku 6 až 19 rokov.

Voľnočasové a záujmové aktivity boli financované zo zdrojov: Mesto Žilina, dotačná schéma splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v roku 2012, Nadačný fond KIA Motors, Nadácia pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom, Nadácia Orange a Nadácia Pontis

6. Projekt „Bezpečne cestou necestou“ – zvýšenie bezpečnosti detí z lokality Bratislavskej ulice
Cieľom projektu bolo vytvoriť pre deti možnosť zmysluplne tráviť voľný čas cez obdobie školského roka priamo v komunite Bratislavskej ulice a naučiť sa nové zručnosti a informácie, ktoré budú môcť využívať v každodennom živote. Deti získali možnosť pravidelne navštevovať detské kluby v KC, ktoré boli pre deti otvorené cez pracovné dni.

Projekt bol podporený z Nadácie pre deti Slovenska – z fondu Hodina deťom.