Diecézna charita Žilina
Predmestská 12
010 01 Žilina

Zobraziť mapu…

Tel. č.: +421 41 723 12 34
e-mail: charitaza@gmail.com
www: www.charitaza.sk

oblasť pôsobenia: Poskytujeme sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb a na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva pre ľudí bez domova, prepustených z výkonu trestu, sociálne slabých ľudí.

Služby: nocľaháreň, nízkoprahové denné centrum, stredisko osobnej hygieny, základné a špecializované sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, zber a výdaj šatstva pre klientov, predaj pouličného časopisu Nota Bene